Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców z FP (art.15zzb)

Strona główna 9 Pozostałe rodzaje wsparcia 9 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców z FP (art.15zzb)

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Wysokość przyznawanych środków uzależniona jest od spadku obrotów:

– spadek co najmniej 30% obrotów – możliwe dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty, stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników, objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (1 300 zł), powiększonego
o składki  na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

– spadek co najmniej 50% obrotów – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty, stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników, objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, należnymi  od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia (1 820 zł), powiększonego o składki
na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika; – co najmniej 80% obrotów – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty, stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników, objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia (2 340 zł), powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne

od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Wsparcie może zostać przyznane od miesiąca złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

    Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

    Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

    Złożenie wniosku w tej wersji wymaga podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.