Przekazanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od przyznanych dopłat

Strona główna 9 Pozostałe rodzaje wsparcia 9 Przekazanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od przyznanych dopłat

SKŁADKI na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy – naliczone
od kwoty dopłaty dla pracownika (zależne są od wysokości składki wypadkowej danego pracodawcy).

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie dopłat składa się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy przez portal praca.gov.pl (na określonym wzorze, z wymaganymi oświadczeniami). Od 25.05.2020 r. do wniosku należy dołączyć wyłącznie stosowne pełnomocnictwo, jeśli przedsiębiorcę reprezentuje pełnomocnik.

Natomiast:

  • kopię porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, oraz
  • wykaz pracowników uprawnionych do dopłat (na wzorze udostępnionym na praca.gov.pl – plik Excel), należy pozostawić w aktach przedsiębiorcy do przedłożenia na wezwanie Urzędu.

Przedsiębiorca podpisuje wniosek przy pomocy Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.