Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników przedsiębiorców z branż wskazanych w art. 15gga

Strona główna 9 Pozostałe rodzaje wsparcia 9 Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników przedsiębiorców z branż wskazanych w art. 15gga
t

Kto może złożyć wniosek o dopłatę z FGŚP

– Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców,

 • który na dzień 30.09.2020 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według PKD – jako rodzaj przeważającej działalności – kodami

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

 • którego przychód z tej działalności – w rozumieniu przepisów podatkowych – uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy (w następstwie wystąpienia COVID-19) co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • który nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości i wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne,
 • który na dzień składania wniosku nie zalega z zapłatą podatków i składek ZUS do końca III kwartału 2019 r. (lub porozumiał się z Urzędem Skarbowym, lub ZUS w sprawie spłaty ww. zadłużenia i spłaca je terminowo lub ma odroczoną spłatę).
t

Dla kogo dopłata z FGŚP

 • pracownik wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia, albo wykonujący pracę zarobkową na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeśli podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu,
 • pracownik zatrudniony w okresie nie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku,
 • pracownik którego wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, nie przekroczyło 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
t

Jakie dofinansowanie jest wypłacane z FGŚP

 • miesięcznie 2.000 zł do wynagrodzenia pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy 
 • przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku
  • Dofinansowanie udzielane jest na podstawie zawieranej z Dyrektorem WUP umowy i przekazywane jest w transzach miesięcznych.

   Uwaga!

   Dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

  t

  Jakie obowiązki będzie mieć przedsiębiorca, który otrzyma środki z FGŚP

  • niewypowiadanie umowy o pracę pracownikom z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem,
  • powiadamianie Dyrektora WUP w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o zmianie mającej wpływ na wysokość wypłacanej transzy środków,
  • w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania: rozliczenie otrzymanego dofinansowania (zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi przez ministra ds. pracy) i złożenie dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem oraz zwrot niewykorzystanych środków,
  • poddanie się kontroli WUP.

   

   t

   Gdzie i jak złożyć wniosek

   Wniosek o przyznanie dofinansowania składa się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy (a w przypadku osoby fizycznej, na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej) wyłącznie elektronicznie przez portal praca.gov.pl, w miesiącu, od którego dofinasowanie pracodawca chce otrzymać.
   Osoba uprawniona do reprezentowania pracodawcy podpisuje wniosek o dofinansowanie elektronicznie. Jeśli wniosek podpisuje inna osoba, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo. Wnioski mogą być składane od 19 grudnia 2020r. do 28 lutego 2021 r.