Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym i obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15g)

dopłaty do wynagrodzeń z FGŚP

Strona główna 9 Pozostałe rodzaje wsparcia 9 Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym i obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15g)

Kto może złożyć wniosek o dopłatę z FGŚP z art.15g?

– Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców,
– organizacja pozarządowa
w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,

– państwowa lub prowadzona wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego instytucja kultury, w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, u której wystąpił spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19, a także kościelna osoba prawna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostka organizacyjna.

– samorządowa instytucja kultury, w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, u której wystąpił spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19.

– u których WYSTĄPIŁ SPADEK OBROTÓW GOSPODARCZYCH

(tj. spadek sprzedaży towarów lub usług – w ujęciu ilościowym lub wartościowym) w następstwie wystąpienia COVID-19:

– nie mniej niż o 15% w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie od 01.01.2020r. – w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2019,

– albo nie mniej niż o 25% w ciągu dowolnego miesiąca przypadającego od 01.01.2020r. – w porównaniu do miesiąca poprzedniego,

– który ustalił w POROZUMIENIU – zawartym ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników – warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy pracowników,

– który na dzień składania wniosku nie zalega z zapłatą podatków i składek ZUS do końca III kwartału 2019r. (lub zawarł z Urzędem Skarbowym lub ZUS porozumienie dotyczące spłaty ww. zadłużenia),

– wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

 

Szczegóły dopłat

FGŚP dofinansuje:

– wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia СОѴID-19.

  • ZA CZAS PRZESTOJU EKONOMICZNEGO pracodawca wypłaci pracownikowi wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Wówczas FGŚP dofinansuje 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy).
  • Z TYTUŁU  OBNIŻENIA  WYMIARU  CZASU  PRACY    o  20% (nie więcej niż do 0,5 etatu) pracodawca wypłaci pracownikowi wynagrodzenie (które może obniżyć odpowiednio) – nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy). Wówczas FGŚP dofinansuje połowę wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
  • środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych od przyznanych świadczeń.
  • Samorządowe instytucje kultury mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem w wysokości nieprzekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.

    40% dofinansowania jest wypłacane ze środków FGŚP, a 60% – ze środków organizatora.

Ww. świadczenia oraz środki przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

 Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie dopłat składa się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy (stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej w przypadku o osoby fizycznej) przez portal praca.gov.pl, w miesiącu, od którego dofinasowanie pracodawca chce otrzymać.

Osoba uprawniona do reprezentowania pracodawcy podpisuje wniosek wraz z umową o dofinansowanie przy pomocy Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeśli wniosek podpisuje inna  osoba, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.