Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 gg)

Strona główna 9 Pozostałe rodzaje wsparcia 9 Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 gg)
t

Kto może złożyć wniosek o dopłatę z FGŚP z art. 15 gg

– Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców,

– organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego oraz  podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,

– państwowa lub prowadzona wspólnie

z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego instytucja kultury, w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, u której wystąpił spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19, a także

kościelna osoba prawna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostka organizacyjna,

  • mogą zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
  • u których WYSTĄPIŁ SPADEK OBROTÓW GOSPODARCZYCH (tj. spadek sprzedaży towarów lub usług – w ujęciu ilościowym lub wartościowym) w następstwie wystąpienia COVID-19:

– nie mniej niż o 15% w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie od 01.01.2020r. – w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2019,

– albo nie mniej niż o 25% w ciągu dowolnego miesiąca przypadającego od 01.01.2020r. – w porównaniu do miesiąca poprzedniego,

– który na dzień składania wniosku nie zalega z zapłatą podatków i składek ZUS do końca III kwartału 2019r. (lub zawarł z Urzędem Skarbowym lub ZUS porozumienie dotyczące spłaty ww. zadłużenia),

– wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

t

Dla kogo? Jaka jest wysokość dopłaty z FGŚP

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nieobjętych:

1) przestojem, o którym mowa w art. 81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub

2) przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 15g ust. 5, lub

3) obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 15g ust. 5.

FGŚP dofinansuje:

  • Wynagrodzenia pracowników do wysokości połowy wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,

oraz

  • środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych od przyznanych świadczeń.
  • świadczenia oraz środki przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

 

Uwaga:

  • Pracodawca nie może ubiegać się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat przyznanych na rzecz ochrony miejsc pracy.

Jeśli pracodawca otrzymał dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników na podstawie art. 15g ustawy, to o dofinasowanie z art. 15gg dla tych samych pracowników wnioskować już nie może.

t

Gdzie i jak złożyć wniosek

Wniosek o przyznanie dopłat składa się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy (stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej w przypadku o osoby fizycznej) wyłącznie przez portal praca.gov.pl, w miesiącu, od którego dofinasowanie pracodawca chce otrzymać.

Osoba uprawniona do reprezentowania pracodawcy podpisuje wniosek o dofinansowanie przy pomocy Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeśli wniosek podpisuje inna  osoba, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.